Huurcontract draaischijf

Huurcontract

Huurovereenkomst materiaal BosKeramiek

Ondergetekenden:

Partij A

BosKeramiek, Leuvensesteenweg 192E, 3290 Diest, hier vertegenwoordigd door An Smeuninx.

Hierna aangeduid als de ‘verhuurder’

en

Partij B

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………………………………..

Postcode: ……………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………..

ID nummer: ……………………………………………………………………………………………………..

GSM nummer: ………………………………………………………………………………………………..

Hierna aangeduid als “huurder”

In aanmerking nemende:

dat de verhuurder materiaal dat hem in eigendom toebehoort zal verhuren aan de huurder, komen als volgt overeen:

Definities                              Verhuren van draaischijf Shimpo RK3D

Materiaal:                           ………………………………..

Huurprijs:                            49€ per week / 149 per maand

Leveringskosten:                zelf afhalen       /     leveren  30€ +( 0.5€/km voor elke km meer dan 20km) ……………………………..

Begin en einddatum huur  van ………………………………. tot ……………………………………

Aantal weken                      ……………………………..

Waarborg                             250€

Totale prijs:                          ……………………………..

Reeds betaalde bedrag :  …………………………………………….

Ter beschikking stellen van het materiaal

Bij het ter beschikking stellen van het materiaal zal de verhuurder aan de huurder (of degene die namens de huurder het materiaal in ontvangst neemt) de nodige instructies geven voor een correct gebruik van het materiaal. De huurder machtigt bij deze diegene die het materiaal in ontvangst neemt en weer inlevert om alle formaliteiten te verrichten en het materiaal te inspecteren. De verhuurder kent zichzelf max. 1 uur vertraging toe bij het aan huis leveren van het materiaal. Algemene instructies: www.boskeramiek.be

Verhuurperiode:

Van Zaterdagmorgen tussen 09.00 en 10.00 tot de zaterdagmorgen van de eerst opvolgende week tussen 09.00 en 10.00.  Indien de verhuur voor meerdere weken is, zal het terugbrengen (of halen door de verhuurder afhankelijk van de afspraak) gebeuren op zaterdag tussen 09.00 en 10.00.  Uitzonderingen kunnen enkel toegestaan worden via schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Einde van de huur :

Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd/opgehaald bij de aanvang van de huur. Voor materiaal dat niet tijdig terugkomt, dient een bijkomende huurprijs betaald te worden. Deze bedraagt 30% van de totale huurprijs extra per dag verlenging. Begin- en einddatum van de huur wordt vermeld in het huurcontract. Indien de huurder de gehuurde materialen niet meer terugvindt, dan wordt de totale kostprijs aangerekend. BosKeramiek wordt dan in de gelegenheid gesteld nieuwe, identieke materialen te kopen. Indien de huurder de materialen terugvindt en terugbezorgt binnen de 14 dagen na de aankoop, worden ze gecrediteerd aan de verkoopprijs. De verlengde huurprijs wordt aangerekend. De gehuurde materialen kunnen in geen geval aangekocht worden door de huurder. BosKeramiek behoudt zich het recht voor om te allen tijde de huurovereenkomst te verbreken bij het niet naleven van de overeenkomst en zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de huurder. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het atelier van BosKeramiek zijn. BosKeramiek behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de huurder, zodat noch de huurder, noch derden eigenaar kunnen worden. Teneinde problemen te voorkomen, dient de huurder onmiddellijk nadat hij de goederen in ontvangst neemt, deze te controleren. Indien er gebreken of andere klachten zijn, dient de huurder dit onmiddellijk telefonisch te melden aan BosKeramiek op het nummer 013 391166 of info@boskeramiek.be. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.

Onderhoudsplicht verhuurder en huurder

De verhuurder dient zorg te dragen voor het onderhoud aan het materiaal alvorens het ter beschikking van de huurder gesteld wordt. De huurder aanvaardt het materiaal, na inspectie, geheel op eigen risico. De huurder dient het materiaal deskundig te gebruiken of te laten gebruiken.

 

 

Schade

De huurder is verplicht om in geval van schade aan het materiaal de verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen en de verhuurder alle informatie te verschaffen die deze noodzakelijk acht. De huurder is verplicht alle instructies van de verhuurder op te volgen.

Ingebrekestelling

Indien de huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt en dientengevolge in gebreke is, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Hij zal dit schriftelijk aan de huurder meedelen. De huurder is in dit geval verplicht al het gehuurde materiaal onmiddellijk aan de verhuurder terug te leveren. Indien de huurder het materiaal niet terstond terug levert, is de verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die hij nodig acht om het materiaal weer in zijn bezit te krijgen. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet onmiddellijk terugbrengen van het gehuurde materiaal.

Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden, toegebracht door of met het gehuurde materiaal. De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of met het gehuurde materiaal, al dan niet als gevolg van het niet of niet voldoende functioneren van het gehuurde materiaal.

Onderverhuur

De huurder mag het gehuurde materiaal niet aan derden verhuren, noch in gebruik geven. De huurder mag het gehuurde nooit ter zekerheidstelling bezwaren.

Huurprijs

De huurprijs wordt bij afhaling of levering contant betaald aan de verhuurder al dan niet leveringskosten inbegrepen.  De totale verhuurprijs per draaischijf bedraagt 49€ per week.  Dit van Zaterdag 09.00 – 10.00 tot de zaterdag erop volgende tussen 09.00 en  10.00 .  De gehuurde producten kunnen zelf afgehaald en terug gebracht worden.  Indien gewenst kunnen we de materialen ter plaatse brengen bij de huurder.  Daarvoor zal een bedrag aangerekend worden van 30€ voor al de leveringen (en ophalen) binnen een straal van 15km van de Leuvensesteenweg 192E, 3290 Diest.  Voor elke Km verder zal er een extra bedrag van 0.5€ per km aangerekend worden (voor zowel levering als ophalen).  Voor het berekenen van de Km’s zal Google maps gebruikt worden.

Waarborg

De huurder dient steeds een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling van het verschuldigde huurbedrag. Ze geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste betaald te worden bij de in ontvangst name van de goederen. Bij niet betaling van de waarborgsom, heeft BosKeramiek het recht het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de huurder aan te rekenen. De waarborgsom wordt teruggegeven aan de huurder indien deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Geschillen

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven worden overgemaakt. De voertaal is Nederlands.

Overeengekomen op……………………………………………………… te ……………………………………… in evenveel exemplaren als er ondertekenaars zijn, en waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen.

De verhuurder,                                                                   De huurder,

gelezen en goedgekeurd                                                  gelezen en goedgekeurd

 

 

 

 

 

CONTACT : An Smeuninx, Leuvensesteenweg 192E, 3290, Diest.  013391166

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Adres

Leuvensesteenweg 192E,

3290 Diest

Voor meer info bel :

+32 468 540 246

Email 

Info@boskeramiek.be